Diagnoza

Diagnoza osób dorosłych z afazją, dyzartrią, demencją i wadami mowy

Niejednokrotnie także osoby dorosłe potrzebują pomocy logopedy – demencja, wypadki, choroby, czy urazu neurologiczne są przyczyną trudności komunikacyjnych, utrudniających codzienne życie, a nieskorygowana wada wymowy może stwarzać trudności w pracy zawodowej i negatywnie wpływać na samoocenę.Diagnoza logopedyczna jest wstępem oraz podstawą do określenia trudności językowych danej osoby. Dzięki diagnozie logopeda może określić zarówno przyczyny problemów …

Diagnoza osób dorosłych z afazją, dyzartrią, demencją i wadami mowy Read More »

Diagnoza fizjoterapeutyczna

Diagnostyka fizjoterapeutyczna przeprowadzona przez magistra fizjoterapii, określa możliwości i poziom sprawności pacjenta. Pierwszym ważnym etapem podczas diagnostyki jest wywiad z pacjentem oraz analiza dostarczonej dokumentacji medycznej. Kolejnym krok to dobór i przeprowadzenie odpowiednich testów ortopedycznych lub neurologicznych, pozwalających ocenić odpowiednie struktury i funkcje. W czasie diagnostyki fizjoterapeutycznej fizjoterapeuta obserwuje pacjenta – jego chód, sposób w jaki …

Diagnoza fizjoterapeutyczna Read More »

Diagnoza EEG Biofeedback Plus (QEEG) – 5 kanałowy – 120 plansz

EEG Biofeedback to nowa, skuteczna metoda terapeutyczna zwiększająca skuteczność funkcjonowania naszego umysłu. Metoda EEG Biofeedback jest metodą klasycznej medycyny (wchodzi w spis międzynarodowych procedur medycznych), używaną szeroko jako metoda nieinwazyjna, bez skutków ubocznych. Doskonale sprawdza się w pracy z dziećmi. Jej bezpieczeństwo i efektywność zostały potwierdzone przez badania naukowe w zakresie neurofizjologii, a także przez …

Diagnoza EEG Biofeedback Plus (QEEG) – 5 kanałowy – 120 plansz Read More »

Diagnoza pedagogiczna

Diagnoza pedagogiczna jest procesem, który pozwala określić rodzaj i przyczyny trudności szkolnych doświadczanych przez dziecko. Badanie pedagogiczne obejmuje ocenę umiejętności czytania oraz pisania, a także znajomość zasad ortografii i poziom podstawowych wiadomości z j. polskiego i matematyki w oparciu o przeprowadzone testy specjalistyczne oraz analizę dostarczonych wytworów szkolnych (na spotkanie należy zabrać ze sobą zeszyty szkolne, …

Diagnoza pedagogiczna Read More »

Diagnoza dysleksji

Diagnoza trudności w uczeniu się opiera się na badaniach psychologiczno-pedagogicznych i przeznaczona jest dla dzieci w wieku szkolnym, u których rodzice, opiekunowie lub nauczyciele obserwują nieprawidłowości dotyczące umiejętności czytania, pisania i liczenia: opuszczanie/przestawianie liter albo szyku zdania, duża ilość błędów ortograficznych mimo znajomości zasad poprawnej pisowni, silnie zniekształcone pismo, trudności w prawidłowym wykonywaniu nawet najprostszych …

Diagnoza dysleksji Read More »

Diagnoza gotowości szkolnej

To spotkanie z dzieckiem, w trakcie którego jest badany i określany poziom rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka, niezbędny do podjęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Diagnozie gotowości szkolnej może zatem zostać poddane dziecko, które kończy edukację przedszkolną. Badanie składa się z: Konsultacji wstępnej z psychologiem, w trakcie której prowadzony jest wywiad dotyczący przebiegu …

Diagnoza gotowości szkolnej Read More »

Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna jest procesem, który pozwala ocenić funkcjonowanie dziecka w obszarze emocjonalnym i społecznym. Przebieg diagnozy psychologicznej ma charakter kilkuetapowy. W trakcie spotkań z psychologiem najpierw prowadzona jest szczegółowa rozmowa z rodziną dotycząca najwcześniejszych lat życia dziecka, jego rozwoju oraz funkcjonowania. Omawiane są powody zgłoszenia dziecka na diagnozę, spostrzeżenia oraz obserwacje rodziców i opiekunów dotyczące rozwoju …

Diagnoza psychologiczna Read More »

Diagnoza intelektu IDS-P

Diagnoza intelektu to badanie, które pozwala określić iloraz inteligencji oraz funkcjonowanie poznawcze dziecka. Na jego podstawie uzyskujemy informacje o sprawności umysłowej dziecka, jego mocnych i słabych stronach, poziomie rozwoju w sferach takich jak:• zdolności poznawcze (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa)• umiejętności psychomotoryczne,• myślenie logiczne i arytmetyczne,• …

Diagnoza intelektu IDS-P Read More »