Diagnozowanie FAS/FASD

Diagnoza FAS/FASD

Jesteśmy głęboko przekonani, że tylko dokładne zbadanie dziecka w różnych sferach rozwoju może dać prawidłowe wyniki. Dlatego też w naszej placówce diagnozę przeprowadza interdyscyplinarny zespół specjalistów uprawnionych do diagnozowania FAS/FASD, posiadający umiejętności oceny neuropsychologicznej oraz funkcji ośrodkowego układu nerwowego.

Etapy DIAGNOZY:

  • Zebranie dostępnej dokumentacji o dziecku i omówienie przypadku przez cały interdyscyplinarny zespół wyszkolony w University of Washington w Seattle, USA.
  • Wywiad przeprowadzony przez specjalistów i praktyków w pracy z dziećmi, u których podejrzewa się FAS/FASD.
  • Analiza fotografii dziecka z wykorzystaniem narzędzia diagnostycznego FAS Facial Photographic Analysis Software.
  • Diagnoza logopedyczna przeprowadzona przez doświadczonego i uprawnionego logopedę do diagnozowania FAS/FASD.
  • Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna przeprowadzona przez doświadczonego i uprawnionego psychologa do diagnozowania FAS/FASD.
  • Badanie neurologiczne przeprowadzone przez doświadczonego i uprawnionego fizjoterapeutę.
  • Badanie lekarskie przeprowadzone przez doświadczonego lekarza medycyny z dodatkową specjalizacją m.in. w zakresie psychoterapii.
  • Narada całego zespołu diagnostycznego, omówienie wyników i wspólne ustalenie diagnozy z zastosowaniem 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code).
  • Sporządzenie i wydanie obszernego oraz niepodważalnego dokumentu medycznego dotyczącego diagnozy FAS/FASD, podpisanego przez cały zespół i zawierający zalecenia dla rodziców/opiekunów, placówek edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych, a także do ewentualnych dalszych diagnoz.

Czytaj więcej

Sygnały FAS

Czym jest FAS?

Co robimy?

Masz pytania odnośnie
diagnozy lub terapi?

Nasza misja: Nieść pomoc chorym na FAS poprzez trafną diagnozę
i skuteczną terapię. Ponieważ każde dziecko powinno mieć
szansę na godne życie.